Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Search
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 52 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Legislatie: Regulamentul privind procedura de selectie, acordare si monitorizare a utiliz&am
  Scris la Sunday, November 05 @ 18:08:11 CET de catre asymetria
  Distribuitor de afise Regulamentul privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța

   https://lege5.ro/Gratuit/gezdknrzheya/regulamentul-privind-procedura-de-selectie-acordare-si-monitorizare-a-utilizarii-bursei-anuale-ierunca-lovinescu-pentru-studenti-romani-in-franta-din-03082016

  Ministerul Afacerilor Externe - MAE
  Regulamentul privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța din 03.08.2016
  Text publicat în M.Of. al României.

  În vigoare de la 09 august 2016

  Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.
  Art. 1. -

  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală "Ierunca-Lovinescu", denumită în continuare bursa, ca urmare a acceptării, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008, a legatului cu sarcini în favoarea statului român instituit de Monica Lovinescu.
  Art. 2. -
  (1) Potrivit legatului menționat la art. 1, beneficiari ai bursei sunt studenți români în Franța.
  (2) În conformitate cu actul de predare-primire a legatului, semnat la Paris la data de 19 mai 2015, prin sintagma "student român în Franța" se înțelege persoana fizică, cetățean român sau de origine română, care efectuează o formă de școlarizare în Franța, la nivel de licență, masterat sau doctorat, într-un domeniu de specializare corespunzător "litere sau științe sociale", indiferent de parcursul universitar prin care a dobândit calitatea de student.
  (3) Persoana fizică, cetățean român sau de origine română, poate beneficia o singură dată de bursa prevăzută la art. 1.
  Art. 3. -
  (1) Cuantumul bursei este de 500 euro lunar.
  (2) Sursa de finanțare aferentă este bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".

  Art. 4. -
  (1) Bursa se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franța.
  (2) Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris.
  Art. 5. -
  Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuința care a aparținut soților Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, situată în Paris, strada Francois Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.
  Art. 6. -
  Potrivit obiectivelor bursei, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile:
  - constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești;

  - studierea documentelor privitoare la exilul românesc;
  - cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului;
  - studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european;
  - studierea influențelor pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească;
  - cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.
  Art. 7. -
  (1) Dosarele de candidatură pentru obținerea bursei includ următoarele documente:
  - cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

  - copie după actul de identitate;
  - dovada efectuării de studii (licență, masterat, doctorat) în "litere sau științe sociale", în Franța, la momentul solicitării bursei;
  - curriculum vitae;
  - scrisoare de intenție incluzând motivația solicitării bursei și portofoliul științific;
  - proiectul lucrării de cercetare în unul dintre domeniile propuse la art. 6.
  (2) Candidații pot propune și alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.
  (3) Dosarele de candidatură pentru obținerea bursei se trimit prin poștă sau se depun personal la sediul Ambasadei României la Paris (5, rue de l'Exposition, 75343, Paris cedex 07) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1, București).
  (4) Lista candidaților va fi publicată pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Ambasadei României la Paris.

  Art. 8. -
  (1) Prin prezentul regulament se instituie Comisia de atribuire a bursei, formată din:
  - doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe;
  - un reprezentant al Ministerului Culturii.
  (2) Comisia de atribuire a bursei are următoarele responsabilități:
  a) stabilește calendarul organizării concursului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, și modalitățile practice de jurizare a concursului pentru atribuirea bursei;
  b) verifică dosarele, cu luarea în considerare numai a dosarelor complete;
  c) evaluează portofoliul științific al candidaților în funcție de următoarele categorii de activități:

  (i) publicarea unor lucrări (cărți) de specialitate;
  (ii) publicarea de articole în reviste de specialitate;
  (iii) participarea la sesiuni de comunicări științifice etc.;
  d) în urma verificării și selecției dosarelor, redactează și semnează procesul-verbal privind jurizarea și rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei (analiză și evaluare);
  e) face public rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Ambasadei României la Paris;
  f) la încheierea stagiului de bursă, evaluează lucrarea de cercetare realizată de studentul bursier potrivit art. 6 și îi înmânează atestatul privind efectuarea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", emis sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe.
  Art. 9. -
  (1) Împotriva rezultatului jurizării concursului pentru atribuirea bursei candidații pot formula contestație în formă scrisă, depusă la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.

  (2) Pentru rezolvarea contestațiilor se instituie Comisia de soluționare a contestațiilor, formată din:
  - doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe;
  - un reprezentant al Ministerului Culturii. Componența prezentei comisii este distinctă de cea a comisiei care a efectuat evaluarea inițială.
  (3) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează și rezolvă contestațiile în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.
  (4) Rezultatele privind soluționarea contestațiilor se publică pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Ambasadei României la Paris.
  Art. 10. -
  Pentru utilizarea spațiului de cazare oferit prin bursă, potrivit art. 5, studentul bursier se obligă, printr-un proces- verbal de predare-primire încheiat cu Ambasada României la Paris, la:
  - semnarea unui inventar al locuinței, cu stabilirea stării reale a bunurilor (mobilier, aparatură etc.);

  - plata facturilor de utilități pe durata efectuării stagiului de bursă (racordarea la internet, telefon, gaze, apă, taxe locale etc.);
  - predarea locuinței în stare bună de folosință (uzură normală) la sfârșitul stagiului de bursă.
  Art. 11. -
  În cazul în care studentul bursier renunță, în scris, la efectuarea stagiului de bursă sau nu predă evaluatorilor (Comisiei de atribuire a bursei) la sfârșitul stagiului de bursă lucrarea de cercetare cu tema aleasă potrivit art. 6, acesta se obligă să returneze cuantumul primit cu titlu de bursă corespunzător duratei de stagiu efectuate.
  Art. 12. -
  Prezentul regulament se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului culturii și intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ANEXA Nr. 1 la regulament
  CALENDARUL
organizării concursului privind atribuirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța

  Etape
  Termen-limită

  1. Depunerea dosarelor de candidatură


  2. Evaluarea dosarelor de candidatură


  3. Anunțarea rezultatelor


  4. Depunerea contestațiilor


  5. Anunțarea rezultatelor analizării contestațiilor

  Comisia de atribuire a bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța
  ANEXA Nr. 2 la regulament
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  Domnule Ministru/Domnule Ambasador,
  Subsemnatul(a), . . . . . . . . . .,
  student(ă) al/a Universității . . . . . . . . . . .,
  Facultatea de . . . . . . . . . . .,

  domeniul/specializarea . . . . . . . . . . .,
  în anul . . . . . . . . . . .,
  nr. de înmatriculare școlară . . . . . . . . . . .,
  CI/pașaport seria/nr. . . . . . . . . . . .,
  vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar . . . . . . . . . . .
  Expunere de motive: . . . . . . . . . . .
  În susținerea solicitării anexez următoarele documente: . . . . . . . . . . .
  Am luat cunoștință de condițiile de acordare a bursei prevăzute în Regulamentul privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța.

  Data
  . . . . . . . . . . .
  Semnătura
  . . . . . . . . . . .
  Genealogia politică și economică, anti-mafie

  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 21

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 0.49 Seconds