Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Search
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 50 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Publicitate: Drepturile si obligatiile contribuabilului împotriva ANAF
  Scris la Monday, November 15 @ 12:47:34 CET de catre asymetria
  Distribuitor de afise Cititor scrie "
  În contextul înmulțirii controalelor fiscale, contribuabilii trebuie să-și cunoască foarte bine atât drepturile, cât și obligațiile. Prin tradiție, românii au o atitudine defensivă în timpul inspecțiilor fiscale, depunând eforturi importante pentru păstrarea unor relații amiabile, spun avocații afiliați companiei KPMG. Totuși, în ultima perioadă se observă schimbări, contribuabilii realizând că trebuie să-și apere activ drepturile. „Pe fondul lipsei acute de resurse financiare la bugetul statului, ne așteptăm la o intensificare a activităților de inspecție fiscală, de urmărire și executare a creanțelor stabilite prin actele de control, ceea ce amplifică riscul creșterii presiunii fiscale, respectiv a cheltuielilor reprezentând impozite, taxe și contribuții, precum și a costurilor corelative acestora (dobânzi de întârziere, penalități, amenzi).”


  Drepturile contribuabilului
  Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală care va cuprinde: temeiul juridic și data de începere a inspecției; obligațiile fiscale și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției fiscale; posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției fiscale.
  Avizul se comunică în scris, înainte de începerea inspecției fiscale: a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili; b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.
  Comunicarea avizului de inspecție fiscală nu este necesară însă în cazul controlului inopinat și al controlului încrucișat. (Controlul inopinat constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului. Controlul încrucișat constă în verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelație cu cele deținute de alte persoane; controlul încrucișat poate fi și inopinat).
  Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale este de 5 ani și începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală. Însă, în cazul în care obligația fiscală rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, termenul de prescripție este de 10 ani și curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
  Atenție însă că aceste termene pot fi întrerupte la orice act începător de executare care poate fi și o notificare, ceea ce înseamnă că prescripția o ia de la început din momentul întreruperii. La contribuabilii mari, perioada supusă inspecției fiscale începe de la sfârșitul perioadei controlate anterior. La celelalte categorii de contribuabili inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale.
  Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecției fiscale. Amânarea datei de începere a inspecției fiscale se poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate.
  Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție socială și pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării. Prin excepție, conducătorul inspecției fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspecției fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influențează rezultatele acestora.
  Dreptul de a fi informat pe parcursul desfășurării inspecției fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală.
  Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informații. Numai dacă pe timpul desfășurării inspecției fiscale starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către contribuabilul asupra căruia se desfășoară inspecția, organul poate solicita informații și altor persoane, care vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă.
  Dreptul de a refuza furnizarea de informații. Soțul/soția contribuabilului supus inspecției și rudele până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.
  Dreptul de a beneficia de asistență de specialitate pe toată durata exercitării inspecției.
  Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal în privința informațiilor furnizate organelor de inspecție. În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și suma veniturilor debitorului, plăți, conturi, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori din documente prezentate de către contribuabil sau orice alte informații cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.
  Dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente de către organele de inspecție fiscală.
  Dreptul de a cunoaște rezultatele inspecției fiscale. La încheierea inspecției fiscale organul fiscal trebuie să poarte o discuție finală cu contribuabilul asupra constatărilor și consecințelor lor fiscale. Data, ora, locul și problematica discuției vă vor fi comunicate în timp util.
  Contribuabilul are dreptul să-și prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale. De asemenea, după încheierea inspecției fiscale, în cazul în care nu se modifică baza de impunere aferentă impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspecției fiscale, acest fapt va fi comunicat în scris.
  Dacă în urma inspecției fiscale se modifică baza de impunere a obligațiilor bugetare supuse inspecției fiscale, se va comunica Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală.
  Obligațiile contribuabilului
  Potrivit art. 106 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Contribuabilul are următoarele obligații:
  Obligația de a permite accesul organului de inspecție fiscală în incintele de afaceri. Indiferent de locul unde se desfășoară inspecția fiscală, organul de inspecție fiscală are dreptul să inspecteze orice incintă de afaceri sau orice alte incinte ori locuri în care există bunuri impozabile sau se desfășoară activități producătoare de venituri, în prezența contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. De regulă, obligația de a permite accesul este în timpul programului normal de lucru. Însă, cu acordul scris al contribuabilului și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție fiscală, inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului.
  Obligația de a asigura un spațiu adecvat și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale. Prin spațiu adecvat se înțelege asigurarea unui spațiu în limita posibilităților, după caz, dotat cu necesarul minim de birotică și care să permită păstrarea în siguranță a documentelor primite pentru inspecția fiscală sau elaborate de organele de inspecție fiscală. În cazul în care contribuabilul nu poate asigura un spațiu corespunzător, va anunța în scris și motivat organul de inspecție fiscală competent.
  Obligația de a pune la dispoziție organului de inspecție fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorate: registrele de evidență contabilă, documentele de afaceri și orice alte înscrisuri relevante pentru inspecția fiscală. Organul de inspecție fiscală are dreptul de a solicita și altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de contribuabilul inspectat. La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul are obligația de a da o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile relevante pentru inspecția fiscală.
  Obligația de a colabora la desfășurarea inspecției fiscale. Contribuabilul este obligat să dea informații și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
  Obligația de a conduce, a păstra și a arhiva evidențele contabile și fiscale într-un mod adecvat și de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz. Contestarea deciziei de impunere emise în urma inspecției În cazul în care drepturile contribuabilului nu au fost respectate, acesta are dreptul să conteste decizia de impunere. Contestația se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor inspecției fiscale, la organul fiscal al crui act este atacat. În soluționarea contestației organul competent se pronunță prin decizie sau dispoziție. Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
  Av.Coltuc Marius Vicențiu
  Fondator Casa de avocatură Coltuc
  www.coltuc.ro


  Nota: Publicarea acestui text este o excepțională publicitate gratuită pentru casa de avocatură Coltuc. Solicităm, deci, acestei case să ne trimită o ofertă financiară pentru a continua publicarea, sub rubrica de Publicitate, a textelor propuse de Casa de avocatură Coltuc. Asymetria"

  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 21

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 0.36 Seconds